Takk for at du besøker vår nettside. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, de angir vilkårene for bruk av vår nettside (domenene snappit.no, snappit.se, snappit.dk, snapporder.com og snappo.com) (heretter "Nettsiden") enten du er gjest eller registrert bruker. Ved å besøke og/eller bruke Nettsiden, bekrefter du at du godtar å bli bundet av Brukervilkårene, samt at du vil følge dem. Dersom du ikke godtar Brukervilkårene, vennligst ikke benytt Nettsiden. Enhver person som besøker og/eller bruker Nettsiden omtales heretter som Brukeren.
 
Tjenestene som tilbys på Nettsiden leveres av Snappit AS (heretter Snappit), Org. nr. 996 848 604, Adresse: Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.
 
 
VILKÅR:
 
Generelt
Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernpolicy (se nedenfor). Ved å benytte Nettsiden samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt oss er korrekte
 
Vi tar forbehold om feil i menyen, skrivefeil, utdaterte priser, forsinkede meldinger og bestillinger, samt bestillinger og meldinger som ikke kommer frem.
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av Nettsiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har der fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av forsømmelse på vår side, ei heller knyttet til bedrageri eller opplysningsvikt om grunnleggende forhold, eventuelt annet ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.
Brukervilkårene gjelder for enhver bruk av Nettsiden.
 
Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 
Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillings-løsningen før bestilling er foretatt.
 
Betaling
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. Normalt er en reservasjon gyldig mellom 2-30 dager. Det er imidlertid kjøpers bank som styrer reservasjonstiden, og kjøper må selv kontakte sin bank dersom reservasjonen ønskes hevet før reservasjonsfristen utløper.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.
 
Feilbestillinger
Snappit AS har intet ansvar for tap som følge av feilbestilling av varer/tjenester grunnet i feiltasting, misforståelser eller feil bruk av Nettsiden hos Brukeren.
 
Misbruk
a. Brukeren er ansvarlig for misbruk av Nettsiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:
 i. Bruk av annen persons telefonnummer
 ii. Bruk av annen persons mobiltelefon eller annet verktøy for å bruke nettsiden
 iii. Stikke av fra regningen
 iv. Innlogging på andres bord
 v. Spionering på andres regning
 vi. Innsjekking på andres bord
 vii. Forsøk på å logge inn med andres registreringsinformasjon
 viii. Registrering av annen person uten samtykke
 
Brukerens ansvar
Brukeren er ansvarlig for sin egen informasjon og bruken og resultatet av denne.
a. Brukeren er ansvarlig for at registreringsinformasjon og passord er og forblir konfidensiell. Brukeren er ansvarlig for all bruk innenfor rammen av sin registrering, uansett om tillatelse er gitt eller ikke. Videre skal Brukeren umiddelbart gi beskjed til Snappit AS dersom noen uvedkommende har brukt Brukerens konto eller opplysninger.
b. Snappit garanterer ikke at Nettsiden alltid fungerer eller at Snappits server er fri for virus eller annet skadelig. Snappit er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader for service etc. dersom Brukerens bruk av Nettsiden resulterer i at data eller utstyr må byttes. Nettsiden og materialet presenteres uten noen garanti for nøyaktighet, pålitelighet og fullstendighet. Dette gjelder materiale, tjenester, software, tekst, grafikk og lenker.
c. Brukeren forplikter seg til ikke å benytte denne Nettside for å sende meldinger som:
 i. bryter med Norsk lov.
 ii. på noe vis utgjør inngrep i opphavsrett eller annen immaterialrett eller bryter mot regler for integritet, offentlighet eller andra rettigheter, eller
 iii. om det på noen måte er krenkende, støtende, truende, obskønt, er av rasistisk, seksuell eller erotisk karakter eller ifølge Snappits vurdering ikke er forenlig med Snappits etiske policy.
d. Brukeren er ansvarlig for feilbestillinger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:
 i. Bestillinger gjort til feil bord eller feil restaurant
 ii. Feil-bestilling (ikke det Brukeren ønsket å bestille),
 iii. eller bestillinger gjort uten hensikt fordi Brukeren eller annen person kom borti mobiltelefonen mens Nettsiden var aktiv.
 
Aldersgrense og andre lovbestemmelser
Brukeren skal forholde seg til Norsk lovverk for bestilling av alkohol, herunder aldersgrense. Tap som følge av lovbrudd eller forsøk på lovbrudd refunderes ikke.
 
Stengning og oppsigelse
Snappit forbeholder seg retten til å sette i verk alle nødvendige rettslige tiltak, inklusive avstenging, sletting samt fjerning av materiale, dersom Brukeren bryter mot brukervilkårene, gjeldende lov eller dersom Snappit ikke kan verifisere registreringen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, numre som er hemmelige, uregistrerte, utenlandske, eller numre som ikke tilhører fysiske personer eller som ikke kan verifiseres som mobilnummer.
 
Force Majeure
Snappit har intet ansvar for å erstatte Brukeren for noe som kan være et brudd mot disse Brukervilkår dersom avtalebruddet har oppstått p.g.a. en force majeure-hendelse, dvs. omstendigheter utenfor Snappits kontroll slik som naturkatastrofer, alvorlige tekniske feil, krigstilstand, konflikt på arbeidsmarkedet, brudd i internettforbindelser etc.
 
Linker til Nettsiden
. Du kan opprette linker til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte. Slik linking må skje i overensstemmelse med våre retningslinjer for immaterielle rettigheter som er angitt ovenfor
a. Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en slik ikke eksisterer. Du har ikke adgang til å foreta linking hvor din nettside inneholder informasjon som er smakløs, provoserende, kontroversiell eller krenker immaterielle rettigheter eller andre personers rettigheter, eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
b. Du må ikke opprette en link fra en nettside som du selv ikke er eier av.
c. Det må ikke foreta "framing" av Nettsiden til andre nettsider.
d. Du må ikke opprette en link til en annen del av Nettsiden enn til hjemmesiden.
e. Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av grunn og til enhver tid, å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker, uten forutgående varsel til deg.
 
Linker fra nettsiden
Dersom Nettsiden har linker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjeparter, er disse linkene kun for informasjonsformål. En link til en annen nettside innebærer ikke, og gir ikke uttrykk for, vår godkjennelse av denne utgiveren, produktene eller tjenestene. Vi har ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.
 Info-kapsler: http://www.digi.no/870386/europeisk-forvirring-om-nye-cookie-regler
 
Endringer av nettsiden
Snappit forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Nettsiden, retningslinjer og disse Brukervilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettsiden. Du bør fra tid til annen undersøke Nettsiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende Brukervilkår.
 
Skadesløsholdelse
Du godtar å holde Snappit skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår som følge av din bruk av Nettsiden i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også retningslinjene for immaterielle rettigheter (som angitt over i klausul 5), eller ethvert annet krav med påstand om krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter, eller påstand om ærekrenkelse som følge av din bruk av Nettsiden, herunder informasjon du legger inn på Nettsiden.
 
Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
Du aksepterer at tilgangen til Nettsiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Snappit er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden herunder bruk av informasjon fra derfra. Dette gjelder også tap som følge av problemer oppstått ved bruk av kortbetaling, uavhengig av årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet hos Snappit AS eller at firmaet av andre grunner sterkt er å bebreide for at tap hos Brukeren er oppstått i forbindelse med betalingen. Dekningsbeløpet er begrenset til det påregnelige tapet som følge av feilen, og ikke tap som skyldes manglende skadebegrensning fra brukeren side.
a. Ved bruk av Nettsiden, godtar du disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av Snappit. Snappit forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene.
b. Snappit begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger, dødsfall eller personskade som måtte oppstå ved uaktsom opptreden av Snappit, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter for Snappit, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives ved lov.
c. Snappit vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at Snappit ikke kan garantere at Nettsiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.
 
Avkall
Dersom Brukeren bryter disse Brukervilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler i behold for enhver annen situasjon hvor Brukeren misligholder Brukervilkårene.
 
Generelt
Dersom noen av Brukervilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.
a. Nettsiden tilbys "som den er". Selskapet gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov. Snappit garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Nettsiden eller informasjon eller innhold på denne, herunder at den er fri for feil og virus.
 
Jurisdiksjon og lovvalg
Brukervilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Brukervilkårene eller ved bruk av Nettsiden er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon. En eventuell tvist skal føres for en domstol i Oslo.
 
Snappit AS
Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
mail@snappit.no
Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på Nettsiden, vennligst ta kontakt med oss.
 
 
Personvernpolicy
Vennligst les vår Personvernpolicy nøye da denne angir hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger. Ved å gi oss personopplysninger samtykker du samtidig til behandling og overføring av personopplysninger som angitt i denne Personvernpolicyen.
I henhold til EU-direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er den behandlingsansvarlige Snappit AS, Org. nr. 996 848 604, Adresse: Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.
 
1 – Generelle vilkår
Snappit AS, (”Firmaet”) respekterer personvernet til alle brukere av SnappOrder og domenene snapporder.com, snappo.com ( ”Tjenesten”) samt alle kundene hos våre Brukersteder. Vi tar vårt ansvar i forbindelse med behandling av personopplysninger, svært alvorlig.
Personvernpolicyen gjelder for enhver bruk av Tjenesten og ved all kontakt du har med et Brukersted.
 
2 - Utgivelse av personopplysninger
Personopplysninger vil vanligvis etterspørres hos et Brukersted eller ved registrering i tilknytning til en bestemt tjeneste eller konkurranse på nettet. Vi vil også kunne be om dine personopplysninger i de tilfeller hvor du etterspør informasjon fra oss, gir oss kommentarer, eller dersom du rapporterer et problem i tilknytning til Tjenesten. Det vil ikke bli innhentet personopplysninger uten ditt samtykke.
Vi vil kunne samle inn og behandle følgende informasjon om deg:
· Ditt navn;
· Fødselsdato;
· Telefonnummer (herunder mobilnummer);
· E-post og postadresse;
· Informasjon du gir ved utfylling av skjemaer på Tjenesten;
· Detaljer om din bruk av Tjenesten
Personopplysninger vil bli lagret elektronisk eller på papir.
 
3 – Vår bruk av personopplysninger
Dine personopplysninger vil kun bli benyttet for å behandle din bestilling, deltakelse i en SnappOrderkonkurranse, gi deg informasjon om produkter og tjenester som du har bedt oss om eller som vi mener er av interesse for deg (hvor du har samtykket til at vi kontakter deg for slike formål), eller på annen måte som angitt i denne Personvernpolicyen og/eller ved innhenting av opplysningene.
Dersom du ikke registrerer deg som kunde, men ønsker å sende e-post til Snappit AS via Tjenesten (mail@snappit.no) oppgir du personopplysninger, herunder e-postadresse, navn og kontaktinformasjon. Du vil også kunne bli bedt om å avgi personopplysninger via Tjenesten ved deltagelse i en SnappOrderkonkurranse. Vi vil kun benytte informasjonen til å gi deg en tilbakemelding, gjennomgå tilbakemeldinger, eller til å forbedre Tjenesten. Slik behandling kan omfatte formålet angitt i klausul 5 (i denne Personvernpolicyen) og innebære overføring av personopplysninger til alle våre kontorer.
Dersom du navigerer på Tjenesten, vil vi samle inn personopplysninger som identifiserer deg, og vi vil samle inn informasjon ved bruk av cookies og/eller trafikkdata som benytter IP-adresser eller andre numeriske identifikatorer som analyserer navigeringen og bruk av Tjenesten.
Innsamlede personopplysninger vil bli oppbevart av Firmaet så lenge slik oppbevaring er nødvendig (eller som definert i gjeldende lov og forskrifter om helsetjenester) for å kunne levere produkter og tjenester (herunder ettersalg) til deg, eventuelt til du ber om at vi sletter opplysningene.
 
4 – Cookies og trafikkdata
For å kunne måle virkningene av vår Internettmarkedsføring bruker vi piksler eller transparente GIF-filer, for å finne ut hvilke av våre online annonser som leder folk til vår nettside. GIF-filene leveres av tredjeparter som leverer online markedsføringsanalyser til oss. Dette systemet plasserer en cookie på nettleseren din når du går inn på vår nettside via en online-annonse, og gir oss mulighet til å se hvilke annonser som trekker flest folk til Tjenesten, samt hvilke sider som blir besøkt. Informasjonen som innhentes på våre vegne er anonym, inneholder ikke navn eller kontaktdetaljer og identifiserer ikke deg som person. De fleste nettlesere godtar cookies automatisk, men du kan endre innstillingene på netteleseren slik at de avvises. Du kan benytte deg av vår Nettside også uten bruk av cookies. Dersom du ønsker å vite hvordan du hindrer at teknologien som nevnt over benyttes på din nettleser, vennligst gå til www.doubleclick.com/privacy.
 
5 – Utlevering til tredjeparter
Vi vil ikke, uten ditt forutgående samtykke, utlevere dine personopplysninger til noen utenfor Firmaet, med unntak av følgende:
· for det tilfellet at Firmaet selger eller kjøper et selskap eller aktiva, og hvor vi må fremlegge dine personopplysninger til den eventuelle kjøper eller selger;
· representanter eller underleverandører som behandler opplysninger på våre vegne;
· hvor loven pålegger utlevering (for eksempel til statlige organer, kompetent domstol eller håndhevningsmyndighet med rettslig hjemmel for innsyn).
 
6 – Oppdatering, tilgang og fjerning av personopplysninger lagret hos oss
Du har anledning til å endre eller fjerne dine personopplysninger enten å melde fra til kundeservice [mail@snappit.no]. Du har en lovfestet rett til å spørre oss om vi oppbevarer personopplysninger om deg, og hvis så, en rett til å be om en kopi av disse. Dersom du ønsker å utøve din rett som registrert til å få tilgang til personopplysningene, vennligst ta kontakt med oss og oppgi nødvendig informasjon slik at vi kan identifisere deg og opplysningene du ønsker. Vi forbeholder oss retten til å kreve godtgjørelse i samsvar med gjeldende lovgivning for arbeidet med å gi deg tilgang til opplysningene. Vi vil utlevere den etterspurte informasjon innen 30 dager.
 
7 – Markedsføringsmateriale
Vi kan benytte dine personopplysninger til å kontakte deg i forbindelse med produkter og tjenester som tilbys av Firmaet. For å sikre av du fortsatt mottar førsteklasses tjenester, vil Snappit AS sende deg informasjon som ikke er markedsføring, slik som for eksempel, påminnelse om bordreservasjon, pick-up for take-away, ubetalte regninger o.l .
Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringsmateriale fra Firmaet på e-post, ved å fjerne ditt samtykke. Dette kan gjøres ved varsle kundeservice [mail@snappit.no]. Har du akseptert å motta e-post med markedsføringsmateriale, vil du alltid gis en mulighet til å reservere deg mot slik kommunikasjon i fremtiden.
 
8 – Avkall
Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Vi benytter ulike sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte dine personopplysninger fra uautorisert adgang og bruk. Til tross for at moderne sikkerhetsrutiner er effektive, vil ingen fysiske eller elektroniske sikkerhetssystemer være absolutt sikre. Vi kan ikke garantere absolutt sikkerhet i tilknytning til vår database, ei heller kan vi garantere at informasjonen du sender oss ikke vil bli fanget opp ved overføringen til oss via Internett. Enhver overføring skjer på din egen risiko. Dersom dine personopplysninger skulle bli fanget opp, eller det forekommer en uautorisert inntrengning eller bruk av vår database, vi vil, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, ikke være ansvarlig for et eventuelt misbruk av dine personopplysninger.
Vi kan ikke kontrollere innholdet på tredjemanns nettsider eller materiale som er linket til Tjenesten. Vi er ikke ansvarlig for slike, ei heller de rutiner for behandling av personopplysninger de benytter. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå fra din bruk av slike nettsider eller materiale.
 
9 – Oppdatering av vår Personvernpolicy
Vi kan fra tid til annen og etter eget forgodtbefinnende endre denne Personvernpolicyen. Vi vil i slike tilfeller informere tydelig om dette på vår nettside og i Tjenesten. Ved å benytte Tjenesten etter at vi har informert om slike endringer, vedtar og godtar du den endrede Personvernpolicyen.
 
Kontakt oss
Vennligst send en e-post med spørsmål, bekymringer eller kommentarer du måtte ha i forbindelse med denne Personvernpolicyen og vår behandling av personopplysninger til Firmaets Company Secretary eller send et brev til vårt forretningskontor.
 
Snappit AS
Org. nr. 996 848 604 
Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
mail@snappit.no